รายงานความคืบหนาประจำสัปดาห์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู=อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปLดเผยวN ตามที่นายเศรษฐา...

โอเพนเอไอ

บริษัทโอเพนเอไอ (OpenAI) และเมตา (Meta) กำลังจะปล่อยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นใหม่ที่จะมีความสามาร...